Vo štvrtok 21.februára sa uskutočnilo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. Prinášame vám krátku informáciu. Reportáž si môžete pozrieť už v utorok 26.2. Pozriet si už môžete aj celý záznam zo zasadnutia.Prvého  riadneho  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom sa zúčastnilo 17 poslancov.

Ešte počas decembra 2012 sa dlhoročný poslanec Ján Vinarčík vzdal mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva. Dôvodom bolo uzatvorenie pracovnej zmluvy s mestom. Úvod zastupiteľstva preto patril novej poslankyni Viere Bielej, ktorá zložila poslanecký sľub a doplnila tak počet poslancov na 19.Následne pred poslancov predstúpil hlavný ekonóm mesta, Juraj Gallo, ktorý prítomných informoval o plnení rozpočtu mesta k 31.12.2012. Konštatoval, že plnenie rozpočtu je v zmysle schváleného rozpočtu. Celkové príjmy mesta boli vo výške 18 630 136€ a celkové výdavky vo výške 17 182 011€. Bežný rozpočet tak dosiahol kladné saldo vo výške 886 315€.
 
Vari najdôležitejším bodom programu bola informácia o novej zmluve s akciovou spoločnosťou Technické služby, a. s., ktorú poslanci schválili. Mesto túto zmluvu uzatvorilo so spoločnosťou T+T. Tá je majoritným vlastníkom spomínanej spoločnosti.  Zmluva hovorí predovšetkým o stabilizácii ceny za odpady po dobu šiestich rokov.  „To znamená, že aj napriek legislatívnym zmenám, ktoré sa oblasti odpadov na územní našej republiky dotknú, obyvatelia Žiaru nad Hronom nebudú za odpady platiť viac,“ upresňuje viceprimátor Peter Antal. V prípade, že sa na území mesta bude ešte viac separovať ceny za odpad dokonca ešte klesnú. „V zmluve je tiež zakotvené, že akciová spoločnosť Technické služby nám každoročne daruje čiastku takmer 30-tisíc eur. To znamená 2,7% z ročného obratu spoločnosti v našom meste,“ pokračuje zástupca primátora. Tieto finančné prostriedky by mali byť využité na rozvoj a zveľaďovanie Žiaru v oblasti, ktorá si to bude aktuálne vyžadovať. Vedenie Technických služieb, a. s., sa tiež zaviazalo, že na území mesta vymení všetky staré plechové zberné nádoby v stojiskách za nové.

Vzhľadom na to, že Žiar nad Hronom patrí k samosprávam, ktoré pravidelne predkladajú projekty a v čerpaní rôznych fondov je aj úspešné, na štvrtkovom zasadnutí nechýbala ani informácia o aktuálnych projektoch.  Tú priniesol Pavel Mužík, vedúci Odboru riadenia projektov MsÚ. Medzi úspešne ukončené projekty patrí aj Zlepšenie kvality ovzdušia v Žiari nad Hronom. Mesto dostalo na tento projekt nenávratný finančný príspevok vo výške 1 693 005 eur. Pre pripomenutie, z projektu bolo zakúpených 5 kusov čistiacej techniky. Ďalším projektom je Uzatvorenie a rekultivácia Skládky odpadov Horné Opatovce. Naše mesto naň získalo finančné prostriedky vo  výške 3 601 167 eur. Obrovským a zároveň finančne najdrahším projektom je Centrum zhodnocovania odpadov Žiar nad Hronom. Nenávratný finančný príspevok má v tomto prípade výšku 18 999 848 eur. Plánovaný termín ukončenia je budúci rok.

Pred poslancov predstúpila tiež Michaela Pribilincová, riaditeľka Mestského kultúrneho centra. Tá predložila návrh Koncepcie rozvoja kultúry mesta Žiar nad Hronom na roky 2013 až 2017.  Poslanci sa tiež venovali otázke o schválení zámeru realizácie a zabezpečenia spolufinancovania projektu Digitalizácia miestneho kina Hron.  „Vzhľadom k tomu, že distribučné spoločnosti už takmer úplne obmedzujú svoju ponuku filmových noviniek na digitálnu, a tým pádom nemôže kino Hron vyhovieť dopytu divákov mesta a celého okresu, je nevyhnutné investovať do modernizácie technologického vybavenia – digitalizácie žiarskeho kina. Pokiaľ kino neprejde digitalizáciou, je predurčené na zánik,“ povedala riaditeľka MsKC.  Schválenie projektu je teda jedinečná možnosť ako kino zachrániť.  Z predloženého návrhu vyplýva, že mesto by sa na spolufinancovaní projektu malo podieľať 10 percentami z celkovej ceny projektu a 40 percentami formou splátok rozvrhnutých na 3 roky. „Celkové náklady na projekt sú vo výške 82 000 eur, z čoho 50 percent spolufinancovania z mestského rozpočtu je čiastka 41 000 eur. Tá bude rozdelené na spolufinancovanie vo výške 10 percent, čo predstavuje 8 200 eur a 40 percent ceny formou splátok rozvrhnutých na 3 roky, čiže 11 043 eur na 1 rok,“ vysvetlila riaditeľka MsKC. Zatiaľ 2D-digitalizáciu by chceli v prípade úspechu projektu ukončiť v Žiari najneskôr do konca roka."3D nadstavba môže prísť neskôr, keď si na ňu kino zarobí", skonštatovala riaditeľka. Hlasovanie napokon dopadlo kladne. Poslanci návrh podporili a projekt digitalizácie kina Hron schválili.

Jedným z bodov programu bolo aj schválenie niekoľkých VZN. U poslancov napokon prešli štyri. VZN, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia zriadených na území mesta Žiar nad Hronom. Ďalej, VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. No aj VZN, ktorým sa mení VZN č. 10/2012 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta. Cieľom nového VZN je odstránenie nedostatkov, na ktoré upozornila prokuratúra a taktiež zosúladiť ho so zákonom o odpadoch. Ešte v roku 2007 prijalo mesto VZN o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve nášho mesta.  To už však nevyhovuje súčasným podmienkam, keďže je účinný zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Poslanci teda schválili aj nové VZN o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta, tak aby bolo všetko v súlade so zákonom. (JF)

Informácie o priebehu MsZ vám prinesieme aj vo vysielaní ATV
 


Pridal: Nataška Kategória: Zastupiteľstvo ZH, Piatok 22 február 2013 - 15:45:28, Prečítané: 8192x
Zdielaj túto správu: Facebook Čítať / pridať komentár, komentárov: 0
http://www.tvziar.tv/news.php?cat.28

Video k správe
Hodnotenie videa bolo úspešne zaznamenané
54 %
Diskusia k správe
Ďalšie novinky vo zvolenej kategórii:

Rokovanie žiarskeho MsZ z 25.04.2019

Záznam rokovania poslancov Mestského zastupiteľstva Žiaru nad Hronom zo dňa 25. aprila 2019

Poslanci chceli informácie o zničenej budove

V budove bývalých jaslí na ulici Cyrila a Metoda sa dlhodobo stretávajú ľudia, ktorí tam nielen požívajú alhohol, či iné látky, ale ju aj devastujú.

Žiar bude mať monitorované 2 vstupy do mesta

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva predložil náčelník mestskej polície Robert Šiška správu o činnosti za rok 2018. Okrem iného sa v nej hovorí o kamerovom systéme na vstupoch do mesta.

Radnica plánuje výstavbu ďalšieho domu na SEVERE

Vo štvrtok 25. apríla sa uskutočnilo tretie riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. Mesto hospodárilo s prebytkom.

Za detské jasle si v Žiari priplatíme

7.marca sa poslanci na svojom zasadnutí venovali niekoľkým dôležitým témam.

O čom rozhodli poslanci na prvom zasadnutí?

Vo štvrtok 24. januára sa uskutočnilo prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva v tomto roku.

Rokovanie žiarskeho MsZ z 10.12.2018

Záznam rokovania poslancov Mestského zastupiteľstva Žiaru nad Hronom zo dňa 10. decembra 2018

Primátor aj poslanci zložili sľub

V pondelok 10. decembra sa uskutočnilo šieste zasadnutie Mestského zastupiteľstva v tomto roku. Bolo zároveň prvým zasadnutím pre nové zastupiteľstvo.
 

Komunálne voľby 2018

V komunálnych voľbách 10.novembra si budeme voliť primátora a poslancov do mestského zastupiteľstva. Jedným z kandidátov na poslanca je aj súčasný viceprimátor Ladislav Kukolík

Rokovanie žiarskeho MsZ z 11.10.2018

Záznam rokovania poslancov Mestského zastupiteľstva Žiaru nad Hronom zo dňa 11. októbra 2018


ATV je s vami každý deň - informujme sa navzájom

Partneri ATV

© MAJOR Invest inc.
Vyhľadávanie a filter príspevkov
http://www.n-motor.mazdadealer.sk/modely/mazda3.xhtml
Žiadne informácie
Obedné menu na dnes zverejnilo:
0 reštaurácií Menu dnes | Zajtra
Odporúčame:
http://www.milujsvojevlasy.sk/
TOP 10
https://www.stranapriamademokracia.sk/
ATV na facebooku
Vaša anketa
Je podľa vás v meste dosť zelene?

ÁNO

NIE

Je mi to jednoPoslané Nataška
Celkom hlasov: 57 Komentáre: 0
Predošlé ankety