Žiadosť o odstúpenie z funkcie riaditeľky DSS Ladomerská Vieska
 

Vážená pani riaditeľka,

ako poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja a člen Komisie sociálnych vecí a marginálnych skupín pri Zastupiteľstve BBSK Vás touto cestou žiadam, aby ste odstúpili z funkcie riaditeľky Domova sociálnych služieb Ladomerská Vieska. Moju žiadosť odôvodňujem nasledovne:  

Dňa 13. marca 2014 sa konala kontrola v DDS Ladomerská Vieska, ktorej predmetom bola kontrola dochádzky zamestnancov. Na pracovisku ste sa nenachádzali. Vaša dochádzka do práce nebola evidovaná  v knihe príchodov a odchodov zamestnancov uvedeného zariadenia. Zároveň bolo kontrolnej skupine oznámené, že disponujete vlastnou knihou príchodov a odchodov, ktorú máte uzamknutú vo Vašej kancelárii a kontrolná skupina k nej prístup nemala. Evidovanie Vašich príchodov a odchodov oddelene od zamestnancov zariadenia svedčí o tom, že o Vašej dochádzke do práce nemá vlastne nikto zo zariadenia prehľad a je len na Vás, kedy a čo do uvedenej knihy zapíšete. Ide o veľmi neštandardné riešenie evidovania dochádzky do práce, ktoré nepridáva na Vašom osobnom kredite. V mene kontrolnej skupiny som Vám osobne zatelefonoval a v telefonickom rozhovore, ktorý si vypočuli všetci členovia kontrolnej skupiny, ste uviedli, že sa nachádzate na školení v Prešove a požiadali ste o vypísanie dovolenkového lístka. Z toho vyplýva, že dovolenku ste nemali vopred vypísanú. Rovnako na pracovisku v čase kontroly nebola ani Vaša vtedajšia zástupkyňa p. Urblíková, ktorá nemala evidovanú dochádzku 3 dni. Jej neprítomnosť ste potvrdili v telefonickom rozhovore aj Vy s tým, že jedeň deň mala byť na školení, jeden deň mala mať dovolenku a k tretiemu dňu ste sa nevyjadrili. Z uvedených skutočností vyplývalo, že zo strany Vašej zástupkyne pravdepodobne došlo k porušeniu pracovno-právnych predpisov a Zákonníka práce a to jej neprítomnosťou na pracovisku počas troch pracovných dní bez schváleného dovolenkového lístka alebo schváleného cestovného príkazu, ktoré mali byť pri jej dochádzke priložené fyzicky, aby nebola žiadna pochybnosť o tom, kde sa Vaša zástupkyňa  v čase neprítomnosti na pracovisku vlastne nachádza. V zmysle § 12 ods. 1 písm. c) zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov mám ako poslanec BBSK právo požadovať od riaditeľov zariadení BBSK vysvetlenia a tak som Vás doporučeným listom zo dňa 19. mája 2014 požiadal o vysvetlenie, aké dôsledky ste vyvodili voči Vašej zástupkyni za porušenie pracovnej disciplíny. K dnešnému dňu mi v tejto veci Vaša odpoveď doručená nebola.

A teraz sa opäť vrátim k dátumu 13. marca 2014, kedy bola zo strany BBSK vykonaná kontrola v DSS Ladomerská Vieska, kedy Vás predmetná kontrola na pracovisku nezastihla. Ale kým sa dostanem k predmetnému dátumu, je potrebné vrátiť sa o rok späť. Práve v roku 2013 bola založená Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb (AOPSS) s nasledovným personálnym obsadením: prezidentka Mária Kovaľová (ktorá je zároveň spoločníčkou a konateľkou spol. Tabita s.r.o. a podpredsedníčkou Národného programu kvality (NPK), Odborná sekcia Rady NPK SR, Kvalita v sociálnych službách; viceprezidentka Božena Kováčová (ktorá je zároveň starostkou obce Janova Lehota, poslankyňou BBSK a predsedníčkou Komisie sociálnych vecí a marginálnych skupín Zastupiteľstva BBSK) a tajomníčka Miroslava Urblíková (ktorá bola v tom čase zástupkyňou riaditeľky DSS Ladomerská Vieska). Následne v roku 2014 bola založená Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách, ktorej zakladateľmi boli: spomínaná Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb, spol. Hipokrat s.r.o. a spol. Tabita s.r.o. (zastúpená spoločníčkou a konateľkou Máriou Kovaľovou – prezidentkou AOPSS). No a uvedená akadémia zase spolupracuje s Národným programom kvality SR (NKP SR), s Odbornou sekciou Rady NPK SR, Kvalita v sociálnych službách s personálnym obsadením: predsedníčka Viera Šedivcová (ktorá je zároveň poslankyňa NR SR a riaditeľka DSS Ladomerská Vieska); podpredsedníčka Mária Kovaľová (ktorá je zároveň prezidentka AOPSS a spoločníčka a konateľka spol. Tabita s.r.o.) a tajomník Ondrej Buzala (ktorý je zároveň spoločník a konateľ spol. Tabita s.r.o. a asistetnt poslankyne NR SR Viery Šedivcovej spolu s druhou asistentkou Lenkou Kováčovou (dcérou Boženy Kováčovej). Možno sa Vám to zdá komplikované, ale má to logiku a personálne prepojenie nie je náhodné. Práve Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách sa rozhodla realizovať akreditované kurzy nielen v sídle akadémie, ale aj na celom území Slovenska prostredníctvom tzv. Akadémii na kolesách. A akadémia na kolesách organizovala vzdelávacie programy, semináre dňa 12.3.2014 v Košiciach a 13.3.2014 v Prešove, čo zodpovedá informáciám, ktoré ste kontrolnej komisii podali v telefonickom rozhovore, že vo štvrtok 12.3.2014 ste boli na školení v Košiciach a v piatok na školení v Prešove. Nastáva teda otázka, pani riaditeľka, či ste boli skutočne na školení, resp. či ste náhodou neboli školiť. SMS komunikácia Vašej vtedajšej zástupkyne s druhým poslancom BBSK, ktorý bol členom kontrolnej skupiny naznačuje veľa, lebo na jeho telefonát odpovedala správou, že nemôže hovoriť, lebo prednáša. Takže keď zhrniem uvedené informácie a personálne prepojenia, tak mi z toho nejako vyplýva, že ste Vy a Vaša vtedajšia zástupkyňa neboli minimálne dva dni v práci, ale je otázne, či s zdôvodu školenia, alebo z dôvodu vykonávania školenia pre iné sociálne zariadenia, subjekty a ich zamestnancov. Lebo je málo pravdepodobné, že by ste sa dva dni za sebou zúčastnili rovnakého školenia, resp. keby ste chceli využiť uvedené školenie, zvolili by ste si termíny a miesto, ktoré bolo čo najbližšie k DSS Ladomerská Vieska (24.3.2014 Žilina, 25.3.2014 Bratislava, 2.4.2014 Trenčín). A už vôbec nechcem špekulovať nad tým, že školitelia sú za školenie honorovaní.

K spol. Tabita s.r.o. treba dodať tiež pár faktov. Jej spoločníkmi a konateľmi sú Mária Kovaľová a Ondrej Buzala. Tieto osoby sú Vám určite známe. Len zopakujem, že pani Kovaľová je prezidentkou AOPSS, kde viceprezidentkou je pani Kováčová a tajomníčkou Vaša bývala zástupkyňa p. Urblíková. Zároveň je pani Kovaľová podpredsedníčkou NPK SR, odborná sekcia Rady NPK SR, Kvalita v sociálnych službách, kde ste Vy predsedníčkou a spol. Tabita s.r.o. je spoluzakladateľom Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách. Pán Buzala je zase tajomníkom NPK SR, odborná sekcia Rady NPK SR, Kvalita v sociálnych službách a zároveň Vašim asistentom ako poslankyne NR SR spolu s druhou asistentkou Lenkou Kováčovou dcérou pani Kováčovej. A teraz prejdime od osôb k číslam. DSS Ladomerská Vieska tejto spoločnosti za služby v rokoch 2011 až 2013 uhradil sumu 1.129,65 eur. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Žiar nad Hronom za služby v rokoch 2009 až 2010 (keď ste tam boli riaditeľkou Vy) uhradil sumu 3.272,00 eur. A tak je namieste otázka, či sa náhodou nejedná o konflikt záujmov, resp. o uprednostňovanie jednej obchodnej spoločnosti z dôvodu personálnych prepojení. Minimálne táto situácia nie je štandardná a vytvára pochybnosti, či sociálne zariadenia pod Vašim vedením uvedené školenia potrebovali a či práve od uvedenej spoločnosti.

V posledných týždňoch je zariadenie DSS Ladomerská Vieska dosť často medializované z dôvodu výskytu vlhkosti a plesní v jeho interiéri. So záujmom som si pozrel všetky reportáže k tejto problematike, prečítal som si všetky novinové a internetové príspevky a tiež mi neunikla poplašná správa o tom, že zariadenie môže byť v budúcnosti zavreté práve pre problémy s vlhkosťou a plesňou. A tak som si zabezpečil všetky záznamy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (v minulosti štátny zdravotný ústav) z kontrol, ktoré v tomto zariadení vykonal od roku 2001 až do septembra 2014. Konkrétne mam k dispozícii materiály z vykonaných kontrol zo dňa 29.1.2001, 23.4.2002, 15.2.2005, 15.11.2006, 3.9.2007, 9.10.2008, 20.2.2009, 22.4.2010, 11.7.2011, 4.2.2013 a 16.7.2014. Z písomného materiálu mi vychádza jedna zaujímavá skutočnosť a to fakt, že od roku 2001 až do roku 2011 sa ani v jednom zázname o vykonanom štátnom zdravotnom dozore v časti „Zistené nedostatky“ neobjavili upozornenia o vlhkosti stien, resp. o existencii plesní. Naopak v záznamoch od roku 2011 až do roku 2014 (teda počas výkonu funkcie riaditeľky Vašou osobou) sú vo väčšine práve vytýkané nedostatky s vlhnutím a plesňami a to v značnom rozsahu. Aj tieto záznamy teda preukazujú, že štatutárny zástupca zariadenia pred Vašim nástupom do funkcie údržbu priestorov zvládal a nebola mu za 10 rokov zo strany regionálneho úradu verejného zdravotníctva ani raz v „Zistených nedostatkoch“ vytknutá nadmerná vlhkosť a pleseň v zariadení. Na druhej strane za Vášho pôsobenia vo funkcii boli vykonané 3 kontroly a všetky tri konštatujú veľké problémy s vlhkosťou a plesňou. A tak mi vychádza, že sa údržba a oprava priestorov počas výkonu Vašej funkcie riaditeľky zanedbala. Iné vysvetlenie nato nemám. Ste štatutárkou správcu, ktorému BBSK zveril svoj majetok a v zmysle článku IV. Protokolu o zverení majetku Banskobystrického samosprávneho kraja do správy zo dňa 19.8.2004 je správca zvereného majetku povinný sa pri výkone správy riadiť príslušnými všeobecne záväznnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných  celkov v znení neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia s majetkom BBSK, predovšetkým je povinný viesť zverený majetok v účtovníctve, udržiavať ho, chrániť ho pred poškodením, stratou, zničením alebo zneužitím, používať všetky právne prostriedky na jeho ochranu, vrátane včasného uplatnenia svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi a je povinný ho zveľaďovať a zhodnocovať. Vám sa akosi tá správa majetku vymkla z rúk.

A teraz k problematike projektu deinštitucionalizácie DSS Ladomerská Vieska. Proti tomuto projektu som vystúpil na Zastupiteľstve BBSK už v auguste 2013 a to nie preto, že odmietam peniaze EÚ, ale pre nekvalitný projekt. Uvedený projekt nie je podložený relevantnými analýzami, ktoré by preukázali, že BBSK v budúcnosti zvládne réžijné náklady viacerých stavieb v troch katastroch. Kto a ako zabezpečí údržbu budov vzdialených medzi sebou cca 35 km, z čoho logicky vychádza, že vzniknú náklady na prepravu zamestnancov údržby a ostatného personálu. Rovnako nie je vysvetlená zamestnanosť. Projekt hovorí o navýšení jedného pracovného miesta, ale to akosi nesedí. Projekt ruší doterajšiu prevádzku kuchyne a to kuchárky prejdu rekvalifikáciou na opatrovateľky? Ako chce zariadenie stíhať obsluhu viacerých objektov v rôznych katastroch, kde si to bude vyžadovať dopravu  personálu tak zdravotného, ako aj sociálneho úseku. Nie je možné zabezpečiť starostlivosť o týchto klientov vo viacerých objektoch pri rovnakom počte zamestnancov ako doteraz, keď sú umiestnení v jednom areáli. Zdravotné postihnutia klientov z mentálneho hľadiska neprinesú žiadaný výsledok, ktorý by mal projektom nastať a to je včlenenie klientov viac do spoločnosti a ich väčšia samostatnosť, ich zdravotný stav im jednoducho neumožní byť samostatní bez dozoru. Pracovný personál bude musieť byť zabezpečený v trojzmennej prevádzke, čo si vyžiada nárast počtu zamestnancov. Ešte väčší problém vidím v stravovaní klientov, o ktorom nikto nechce nič konkrétne povedať. Projekt počíta so zánikom kuchyne, ktorú v súčasnosti zariadenie má, avšak nie je zrozumiteľné akou formou sa bude zabezpečovať stravovanie klientov v rôznych objektoch v rôznych katastroch. Ak má niekto predstavu, že si budú klienti variť pod dozorom v nových objektoch, tak táto predstava je mylná a nie je možné to dosiahnúť predovšetkým s ohľadom na zdravotný stav klientov a nemožnosť personálu to zvládnuť popri sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Nehovoriac o investičných nákladoch uvedených v projekte, ktoré dosť výrazne presahujú štandardné investičné náklady počítané na jeden meter štvorcový na podobné projekty, čo preukazuje predraženosť uvedeného projektu. No a považujem za zavádzajúce, že sa poslancom BBSK pri schvaľovaní projektu zamlčala jedna podstatná skutočnosť a to je vnútorné vybavenie všetkých plánovaných objektov. Akosi ste pani riaditeľka zabudli poslancom oznámiť, že sa síce návrh vnútorného vybavenia pripravil a nacenil na cca státisíce eur, ale projekt s týmto vybavením nepočíta, lebo vnútorné vybavenie nebolo oprávneným výdavkom. A tak v prípade realizácie projektu bude BBSK pred sebou tlačiť dilemu, kde vziať financie na vnútorné vybavenie, bez ktorého objekty do užívania dané byť nemôžu. Samozrejme, že takáto suma na vnútorné vybavenie je nezmysel, a je nehorázne vysoká, ale nečudujem sa, keďže bola navrhovaná v rámci vybavenia infra sauna, parná sauna, kuchynské linky až do sumy 8000 eur, notebooky a tlačiarne do obývacích miestností a podobné nezmysly. A to mi pripomína Vaše pôsobenie v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb v Žiari nad Hronom, kde ste rovnako boli štatutárnou zástupkyňou, ked sa pripravoval projekt rekonštrukcie. Dnes  je už po rekonštrukcii a výsledok? Rekonštrukcia kuchyne (základu zariadenia) skoro žiadna, vstup do sociálnych zariadení na izbách viac ako problémový a bezbariérovosť komplikovaná, ale zato sú tam masážne vane, do ktorých sa klienti nedostanú, sauna alebo jacuzza (vírivka). Jediné čo tomu zariadeniu prineslo pozitívum bola výmena okien a zateplenie stavby. Takže podobný rukopis bol použitý aj pri projektovaní DI DSS Ladomerská Vieska a obávam sa, že by bol z neho aj taký úžitok.

Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska som navštívil niekoľkokrát, ale priznám sa, že ešte ani raz som v ňom nezažil takého štatutára ako ste Vy. Štatutúra, ktorý s týmto zariadením nežije, štatutára, ktorý prezentuje negatíva zariadenia (vlhkosť, pleseň), za ktoré priamo zodpovedá a štatutára, pri ktorom je pracovný personál tak rozdelený. Som presvedčený o tom, že mnoho medializovaných vecí sa dalo ľahko odstrániť menežérskymi krokmi. Ale na menežérske kroky treba menežéra a nie politického nominanta. Ako menežérka ste podľa môjho osobného názoru zlyhali na viacerých úrovniach a preto si Vás dovoľujem požiadať, aby ste z tejto funkcie odstúpila aj vzhľadom na všetky skutočnosti, ktoré sú uvedené v tomto liste a ktoré som schopný kedykoľvek a komukoľvek zdokladovať v listinných podobách. Uviedol som totiž fakty, ktoré som zistil preverovaním všetkých skutočností súvisiacich s DSS Ladomerská Vieska.


            Daniel G e l i e n, poslanec, Banskobystrického samosprávneho kraja


 


Pridal: Daniel Gelien Kategória: Zastupiteľstvo BBSK, Pondelok 03 november 2014 - 20:53:23, Prečítané: 4964x
Zdielaj túto správu: Facebook Čítať / pridať komentár, komentárov: 0
Diskusia k správe
Ďalšie novinky vo zvolenej kategórii:

Zasadnutie BBSK nakoniec nebolo

Výjazdové rokovanie zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja v Žarnovici, ktoré malo byť v piatok 25.júla, sa nakoniec neuskutočnilo. Do priestorov Strednej odbornej školy neprišiel dostatočný počet poslancov a tak krajský parlament nebol uznášaniaschopný. Na zasadnutie prišlo iba 20 poslancov, 29 ich chýbalo a boli zo strany SMER-SD a KDH, väčšina sa ospravedlnila. Dvaja poslanci za SMER-SD však nakoniec prišli.

50 %

Prvé zasadnutie zastupiteľstva BBSK

V piatok 20. decembra sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja. Zhovárali sme sa s našimi poslancami.

51 %

Čo si myslia o voľbách naši poslanci

O vyjadrenie k výsledkom volieb sme požiadali aj poslancov zastupiteľstva BBSK, chceli sme vedieť, aká bude podľa nich spolupráca s novým županom.

Predstavenie staro-nových poslancov BBSK

V sobotu sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávnych krajov. V Banskobystrickom kraji sme si zvolili 4 poslancov.

51 %

Z posledného zastupiteľstva odišli žiarski poslanci sklamaní

V piatok 18.októbra sa konalo pred voľbami posledné rokovanie poslancov samosprávneho kraja v Banskej Bystrici. Najviac čakali na výsledky ich zasadnutia obyvatelia Kremnice, Kremnických Baní a Lúčok. Verili, že prijatím uznesenia, ktoré predložili na rokovanie poslanci za žiarsky obvod, sa zabráni súkromnej firme spoločnosti Ortac, s.r.o. povrchovo ťažiť zlato v ich katastri a používať technológiu kyanidového lúhovania.

Čo na program hovorí krajský poslanec

V piatok 18. októbra 2013 ráno o 9:00 sa začína posledné zasadnutie súčasného krajského parlamentu v Banskej Bystrici. Opýtali sme sa poslanca VÚC Daniela Geliena, čo bude podľa neho najzaujímavejším bodom rokovania. Zároveň si prečítajte celý posledný program zasadnutia.

Náš poslanec sa postavil na stranu väčšiny rodičov a zamestnancov DSS Hrabiny

Vo štvrtok 21.februára sa v Banskej Bystrici stretli poslanci nášho samosprávneho kraja na pravidelnom zasadnutí. Jedným z bodov rokovania bol aj návrh poslanca Daniela Geliena na zrušenie časti uznesenia z apríla 2012, v ktorom sa schválil zámer deinštitucionalizácie domovov socialnych služieb. Okrem iných sa projekt týkal aj zariadenia Nová Baňa Hrabiny, ktoré Gelien navrhol z procesu deinštitucionalizácie vyňať.

52 %

Činnosť BBSK pohľadom našich poslancov

Na poslednom zasadnutí v kalendárnom roku 2012 sa vo štvrtok 20. decembra zišli poslanci zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja. Do poslaneckej lavice po prvýkrát zasadol aj náhradník za Ivana Černaja.

47 %

Daniel Gelien Vám želá...

V novom roku 2013 želám všetkým predovšetkým zdravie, lebo to sa nedá kúpiť.


ATV je s vami každý deň - informujme sa navzájom

Partneri ATV

© MAJOR Invest inc.
Vyhľadávanie a filter príspevkov
http://www.n-motor.mazdadealer.sk/modely/mazda3.xhtml
Žiadne informácie
Obedné menu na dnes zverejnilo:
0 reštaurácií Menu dnes | Zajtra
Odporúčame:
http://skin-visage.sk/
TOP 10
https://www.stranapriamademokracia.sk/
ATV na facebooku
Vaša anketa
Je podľa vás v meste dosť zelene?

ÁNO

NIE

Je mi to jednoPoslané Nataška
Celkom hlasov: 82 Komentáre: 0
Predošlé ankety