V piatok 31.marca pripravilo mesto podujatie s názvom Učiteľ na Jednotku, na ktorom oceňuje vybraných učiteľov z jednotlivých žiarskych základných škôl. V rámci programu vystúpila speváčka Mária Čírová. Príšli aj hostia z družobných Svitáv a zástupcovia Ministerstva školstva. Ocenenia učiteľkám a dvom učiteľom odovzdával primátor Žiaru Peter Antal a viceprimátor Ladislav Kukolík.CENA UČITEĽ NA JEDNOTKU

 

ZŠ na Ulici Dr. Janského:

 

Mgr. Lívia Silná

Na Jednotke pracuje od 1. septembra 2009.

Ako správny pedagóg aj ona je hlboko presvedčená o tom, že dobrá škola robí človeka lepším. Vždy jej záleží na tom, aby pripravila do života zručných a vzdelaných ľudí. Pozná každého svojho žiačika,

odhaľuje cesty prístupu k jeho vnútru, pretvára ho, pomáha mu v ťažkých chvíľach a teší sa z jeho pokrokov. Livka je momentálne triednou učiteľkou prváčikov. Je medzi nimi režisérkou, scenáristkou a dramaturgičkou v jednej osobe. Pýtate sa, ako preniká do vnútra krehkej detskej duše? No jednoducho, neustále na sebe pracuje a vzdeláva sa. Zapojila sa do vzdelávania s názvom Vysoko efektívne učenie - škola pre 21. storočie, odkiaľ čerpá inšpiráciu na zdokonaľovanie vzdelávacieho procesu, taktiež na vyučovaní využíva prvky Hejného matematiky,

či pracuje s metódou Clil. Dôraz kladie nielen na vedomosti,

ale v rovnakej miere aj na rozvoj osobnosti dieťaťa.

Vo voľnom čase sa venuje svojim trom dcéram. K najstaršej dcére Karin pristupuje už kamarátsky. Stredná Ela, i keď už samostatná, pracovitá a zodpovedná, potrebuje mamkinu radu. Najmladšiu Livku si Livka užíva momentálne najviac a spoločne odhaľujú tajomstvá ich okolitého sveta. Spolu so svojím životným partnerom si užívajú ako správny „kráľovský pár“ nielen svoje tri dcéry, ale i svoj domček a záhradku, ktoré neustále zveľaďujú.

Mgr. Lívia Silná je ocenená za aktívnu a úspešnú prácu v rozvoji primárneho vzdelávania

 

Bc. Jana Bartková

Úsmev na tvári, dobrá nálada a trpezlivosť charakterizujú

pani vychovávateľku Janku. Pracuje v školskom klube detí na Jednotke od 30.augusta 2000. Parafrázujúc slová významného pedagóga

aj ona ako učiteľ je inžinierom ľudských duší. Deti ju „milujú“,

pretože pre ne pripravuje rôzne inšpiratívne aktivity, zúčastňuje sa s nimi takmer všetkých kultúrnych akcií, ktoré ponúka MsKC.

V podstate možno povedať, že je to naozaj ich druhá mama.

Všetci ju majú veľmi radi. Je priateľská, vždy s úsmevom na tvári

a ochotou v duši. Ako vášnivá organizátorka zberu papiera organizuje tento zber pre školský klub detí. Zodpovedne teda vedie svojich zverencov nielen k zbieraniu a triedeniu všakovakého odpadu,

ale aj k možnostiam jeho ďalšieho zužitkovania.

Vo voľnom čase je dobrou a obetavou mamou, ale i starou mamou.

Vždy si nájde čas na opatrovanie svojich dvoch vnukov.

Má záľubu v zbieraní a využívaní bylín a kvetín –

zvnútra v podobe konzumácie čajov a príchutí do varenia

a zvonku napríklad v podobe dobrého kúpeľa.

Možno práve z nich čerpá energiu a pokoj zároveň.

Vzhľadom na to, že jej pracovný čas sa už napĺňa,

teší sa na zaslúžené voľno, ktoré sa pomaly blíži.

Bc. Jana Bartková je ocenená za dlhoročnú a obetavú prácu

v pedagogickej a výchovnej činnosti

 

 

 

ZŠ na Ul. M.R.Štefánika:

 

Mgr. Beáta Dubeňová

Učiteľskému povolaniu sa venuje už od roku 1989, kedy ukončila vysokoškolské štúdium na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici s aprobáciou učiteľstvo I. stupňa ZŠ.

V roku 1989 nastúpila na pozíciu učiteľky na III. ZŠ,

od roku 2003 sa stala členkou pedagogického zboru našej Dvojky.

V súčasnosti je triednou učiteľkou malých prváčikov.

Je svedomitá, trpezlivá, láskavá k žiakom, nemožno je uprieť dobré organizačné schopnosti a profesionálny prístup k práci.

Dennodenne sa snaží pochopiť, poznať a akceptovať osobnosť žiakov. Už niekoľko rokov s nadšením odovzdáva svoje vedomosti

a skúsenosti v oblasti prvej pomoci. Žiakov - Mladých záchranárov pripravuje na súťaže. Pod jej vedením dosahujú každý rok vynikajúce výsledky a ocenenia. Je koordinátorkou Výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Počas svojho pôsobenia sa snaží popri iných aktivitách

aj vzdelávať, o čom svedčí Osvedčenie o absolvovaní špecializačného inovačného štúdia na tému: „Prvky enviromentálnej výchovy

v 3. ročníku“ a inovačné vzdelávanie na tému: „Interaktívna tabuľa v edukačnom procese“.

Beátka je človek otvorený, úprimný, priateľský. Má zmysel pre spravodlivosť, rada pomôže kolegom i žiakom.

Ceníme si najmä jej zodpovednosť a dôslednosť.

Mgr. Beáta Dubeňová je ocenená za svedomitú, dlhoročnú pedagogickú prácu, za prezentáciu a šírenie dobrého mena základnej školy

 

Mgr. Alena Zimanová

Vyštudovala na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, v roku 2001 nastúpila ako učiteľka dejepisu a slovenčiny na Dvojku.

Zanietene okrem klasických foriem vyučovania využíva aj tie najnovšie. Pripravuje s deťmi dramatické predstavenie, vezme ich na zaujímavú exkurziu, učí priamo v knižnici, či oživí vyučovaciu hodinu prezentáciami a filmovými ukážkami. Dobre si rozumie s počítačom, preto je pre ňu hračkou pripraviť test, vypracovať učebné plány, napísať projekt

a vyhľadať materiály z rozličných portálov. Pracuje ako vedúca predmetovej komisie slovenčiny a kolegyne s rovnakou aprobáciou potvrdia, že u Alenky vždy nájdu všetko do detailov vypracované.

Je mamou synovi Riškovi a dcére Kristínke, ktorá bude na budúci školský rok prváčkou, a tak kým mama opravuje žiacke písomné práce, Kristínka do nich kreslí smajlíky a popritom recituje Štúrovcov.

Možno aj z nej raz bude taká skvelá pani učiteľka ako jej mamina.

A mamou je aj svojim šiestakom, ktorým sa neprestajne venuje i počas prestávok, aby z divokých „malkáčov“ ich trpezlivo pretvorila

na premýšľavých „veľkáčov“.

Medzi žiakmi objavuje talenty na prednes poézie a prózy, zažívajú úspechy v súťažiach ako Šaliansky Maťko, Prečo mám svojich starkých rád, či v dejepisných olympiádach. Aj žiačka Dominika Vidovičová ďakuje svojej pani učiteľke za prípravu na celoslovenské kolo súťaže Rozprávkové vretienko, kde obhájila tretie miesto.

Taká je naša Alenka - oddaná, láskavá, precízna a ústretová učiteľka. A vždy s úsmevom.

Mgr. Alena Zimanová je ocenená za kvalitnú, obetavú pedagogickú prácu, za prezentáciu a šírenie dobrého mena základnej školy

 

 

 

ZŠ na Ul. Jilemnického:

 

Mgr. Mária Špilbergerová

Priateľskosť, trpezlivosť, tolerancia a ochota vždy pomôcť – to sú dominantné vlastnosti, ktoré ju charakterizujú.

Po skončení Pedagogickej Fakulty v Banskej Bystrici začala pôsobiť

na „Dvojke“ a neskôr jej kroky viedli do dedinky Michal nad Žitavou

a Horná Ždaňa. V roku 2010 sa rozhodla pre „Štvorku“ a urobila veľmi dobre. Tu našla uplatnenie, ktoré ju napĺňa a môže s nadšením využiť svoju výrečnosť – rada moderuje športové podujatia, plesy, patrí medzi hlavných organizátorov rôznych športových akcií, súťaží.

Vyštudovala aprobáciu občianska náuka v kombinácii s ruským jazykom a neskôr si ju doplnila o nemecký jazyk a literatúru. O tom, že svoje povolanie si zvolila správne, svedčí aj zanietenie, s akým realizuje množstvo aktivít pre žiakov i vo svojom voľnom čase.

Je triednou učiteľkou deviatakom, ktorým vždy poradí, pomôže a dokáže nájsť s nimi spoločnú reč.

Vo voľnom čase sa venuje čítaniu, má rada históriu, dokumentárne filmy, ale najviac ju dobíja energiou jej rodina.

Miluje prechádzky so svojimi synmi a psíkom.

Mgr. Mária Špilbergerová je ocenená za tvorivú pedagogickú činnosť, angažovanosť v mimoškolskej činnosti

a propagáciu školy

 

Mgr. Viera Prokeinová

Špeckárka“, ktorá energiou riadne oplýva – to je azda jej najvýstižnejšia charakteristika. (Mimochodom, začiatočné písmená slov ŠPECKÁRKA KTOR8 ENERGIOU RIADNE OPLÝVA dávajú pomenovani: ŠKERO)

Každý, kto ju pozná vie, že je nielen skvelou pedagogičkou, ale aj úžasnou „šoumenkou“ všetkých zábav a plesov.

Dokáže sa ľahko prevteliť do akejkoľvek postavy: v červených plavkách vyzerá ako Pamela Anderson, v čiernych legínach pripomína

Oliviu Newton-John a v telocvičnom úbore kedykoľvek nahradí aj Editu Papeky. A teraz trochu vážnejšie:

Svoje pedagogické začiatky venovala deťom v materskej škole v Kremnici. Neskôr pôsobila v Špeciálnej základnej škole v ZH

a postupne sa dostala až medzi nás, pedagógov ŠTVORKY.

O tom, že sa v práci cíti ako ryba vo vode, a že sa v nej naozaj vyzná, svedčia jej výsledky – školu zapája do rôznych projektov, vďaka čomu jej zverenci získali množstvo nových pomôcok a jej pričinením vyrástol v areáli školy aj drevený altánok.

Čo môžeme o nej ešte prezradiť?

Je záhradníčkou a milovníčkou zvierat ? Až takou, že radosť zo svojho štvornohého miláčika dopraje aj širokému okoliu, Mestskú políciu v Kremnici nevynímajúc. Opraví elektriku, zmontuje nábytok,

vymaľuje dom, upečie tortu.

No a nesmieme zabudnúť, že je milujúcou mamou dcére Nellinke.

Jednoducho, žena do voza aj do koča, taká je naša kolegynka Vierka.

Mgr. Viera Prokeinová je ocenená za zodpovedné plnenie úloh, kreatívnu prácu a ľudský prístup k žiakom

 

 

 

ZŠ s MŠ Š. Moysesa:

 

Mgr. Mária Hronská

Vyštudovala hudobnú výchovu a náboženstvo na Katolíckej univerzite v Ružomberku a slovenský jazyk a literatúru na UMB v Banskej Bystrici. Absolvovala vzdelávanie „Profesijná orientácia žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie“ i  Komplexný poradenský systém prevencie sociálno- patologických javov v ZŠ a pripravuje sa na výchovné poradenstvo.

V cirkevnej škole pôsobí 6 rokov, na školskej chodbe ju každý ľahko identifikuje podľa množstva pomôcok – gitary, klávesov, košíka plného hračiek, plagátov, ktoré pravidelne nosí na hodiny. Takto vyučovanie prepája s hrou a s hudbou, podnecuje tvorivosť a kreativitu žiakov. Zapája ich do literárnych, výtvarných,  vedomostných súťaží a projektov. Podieľala sa aj na úspešnej príprave piatakov a deviatakov na testovanie zo slovenského jazyka. Okrem toho stíha usmerňovať aj žiacku redakčnú radu pri tvorbe školského časopisu Lúč.

Na každom kroku cítiť, že práca je jej koníčkom. Príprave na hodiny,

ale i triednictvu venuje veľkú časť voľného času.

Vo svojej triede nič nenechá nepovšimnuté, ale rieši, rieši, rieši...

v mene dobrých vzťahov.

Teší sa z krásnej rodiny, úspechov svojej dcéry a syna, pestovania orchideí. Ako správna slovenčinárka relaxuje pri dobrej knihe, najčastejšie detektívke, ale i pri starostlivosti o rodičov, cvičení, prechádzke, pestovaní orchideí či pečení.

Majka, prajeme Ti, aby si vo svojich žiakoch nachádzala to, čo im celou osobnosťou odovzdávaš.

Mgr. Mária Hronská je ocenená za dlhoročnú aktívnu, obetavú a tvorivú pedagogickú prácu a za profesionálny a láskavý prístup k deťom

 

Mgr. Jozef Vanka

Je skutočnou osobnosťou, v ktorej sa spája odbornosť, profesionalita a zároveň veľké empatické srdce na pevných základoch živej viery.

Svoj obľúbený Exupéryho citát: „Dobre vidíme iba srdcom, to hlavné je očiam neviditeľné“, nielen často cituje, ale hlavne ho „žije“.

Vyštudoval históriu a geografiu na PF UMB v Banskej Bystrici, absolvoval funkčné i atestačné vzdelávanie a množstvo odborných školení, ktoré ho posúvajú vo využívaní informačno-komunikačných technológií.

Rýchlo sa učí nové veci, aplikuje ich, navrhuje efektívne riešenia.

V Cirkevnej ZŠ pôsobí od roku 2001, v roku 2006 sa stal zástupcom riaditeľky školy.

Jeho hodiny geografie žiaci milujú, vyučuje s nadšením, názorne,

na základe logických súvislostí, bez mechaniky a stereotypov.

Hodnotí objektívne, citlivo a primerane prísne.

Keby sa udeľoval titul učiteľ – kamarát, určite by bol jeho držiteľom za prácu triedneho učiteľa, ktorému nechýba záujem, dobrosrdečnosť, otvorená komunikácia so žiakmi i rodičmi.

Náš Jožko, ako ho familiárne oslovujú kolegyne, je silný mužský prvok v ženskom kolektíve, príjemný a vtipný spoločník, ako i rozhodný a pragmatický vedúci pracovník.

Keďže je aj remeselne zručný, doslova relaxuje v maľovaní interiéru školy a kosení exteriéru.

Turistika, nordic walking, bedminton i bežky ho udržujú v dobrej kondícii, gitara a piesne Nedvědovcov v dobrej nálade. Veľkú radosť mu robí dcéra Hanka a čas strávený s rodinou.

Jožko, prajeme Ti, nech radosť z napĺňania Tvojho poslania nikdy nevyprchá.  

Mgr. Jozef Vanka je ocenený za pedagogické majstrovstvo a ľudský prístup.

 

 

 

ZUŠ Z.S.Parákovej:

 

Mgr.Dana Turanská ArtD.

Tak ako sa stavajú puzzle – kúsok po kúsočku, od najmenšieho detailu, postupne , precízne, trpezlivo a premyslene...tak vznikajú inscenácie v triede literárno-dramatického odboru Danky Turanskej, ktorá vyštudovala réžiu na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

Postupne získala aj pedagogické vzdelanie a tak sa našťastie môže venovať aj tým najmenším adeptom na herecký „kumšt“...

Na začiatku je vždy skvelý nápad a vynikajúci odhad – či už na obsadenie hereckých rolí, ale aj na atmosféru diela podčiarknutého podmanivou hudbou a svetlom, úžasné až detailné prepracovanie rekvizít a kostýmov, ale samozrejme výborné spracovanie scenára,

čo je vždy zárukou úspechu.

Danka Turanská nevie nikdy oddychovať, ide za cieľom, niekedy až na hranicu svojich možností. Jej obetavá práca má však svoje výsledky – deti ju milujú, no zároveň rešpektujú tak, že disciplína a poriadok idú v tejto triede ruka v ruke s  humorom a krásnou tvorivou atmosférou...

Okrem toho spolupracuje so ZPOZOm v našom meste, už viac krát režírovala programy, v ktorých deti z LDO účinkujú na uvítaniach detí do života.

Mgr. Danka Turanská je ocenená za

1.miesto v Krajskej súťaži detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkové javisko s inscenáciou „Alica v krajine zázrakov“

 

Mgr. art Ján Králik

Keď pred pár rokmi postihol ZUŠ-ku deficit učiteľov hry na gitaru vďaka veľkému záujmu o štúdium tohto nástroja, zasiahol osud a nič lepšie sa nemohlo stať, ako práve to, že nám priviedol učiteľa skvelých parametrov- skromného, tichého, empatického gentlemana a zároveň vynikajúceho pedagóga. Popri výučbe modernej rockovej, folkovej či jazzovej gitary máme odrazu aj skvelého klasika – pedagóga klasickej gitary.

Ján Králik venuje všetok čas a pedagogický a umelecký um nadaným žiakom a vynikajúce výsledky na celoslovenských súťažiach sú viac ako veľavravné.

Aj sám je zakladateľom a organizátorom celoslovenskej súťaže v komornej hre na gitare – Handlovské gitary, ktorá mapuje talent mladých interpretov od útleho veku až po výkony študentov VŠMU. Okrem iného je tiež hudobným skladateľom a ako jeden z mála učiteľov sa venuje výučbe kompozície v podmienkach ZUŠ.

Magister umenia Ján Králik je ocenený za

Zlaté a strieborné umiestnenia v celoslovenských súťažiach v hre na gitare – Mladí gitaristi Bratislava a Gitarová súťaž Prievidza

 

 

 

Materská škola:

 

Darina Pinková

Byť dobrým učiteľom nie je vôbec jednoduché. Vyžaduje to množstvo úsilia, práce na sebe, empatie, ľudskosti...

Svojou každodennou obetavou prácou sa o titul „dobrý učiteľ“ usiluje už 36 rokov aj naša kolegyňa Darinka. Študovala na gymnáziu v ZH

a v štúdiu pokračovala nadstavbovým pedagogickým štúdiom .

Od roku 1980 pracuje ako učiteľka v materskej škole.

Prešla viacerými predškolskými zariadeniami a z mnohých jej škôlkárov sú už dnes dospelí ľudia.

Dôslednou prípravou vedie predškolákov k tomu, aby úspešne zvládli 1.ročník v základnej škole.

Pracuje s digitálnymi technológiami, ale oveľa lepšie sa cíti, keď môže deťom približovať ľudové tradície, keď si s nimi môže zaspievať,

či zatancovať. Svojou veselou povahou je oživením každej mimoškolskej akcie, nahnevanú ani smutnú ju nikto nikdy nevidí.

Voľný čas trávi s rodinou, rada opatruje svojich vnúčikov, relaxuje prácou v záhradke.

Naše uznanie jej patrí nielen za to, že deťom desaťročia odovzdáva vedomosti, ale kreuje ich dušičku poznávaním toho, že slušnosť, vzájomná pomoc, kamarátstvo a úsmev nesmú chýbať nielen medzi dospelákmi, ale aj medzi deťmi.

Je dobrým príkladom pre svoje kolegyne a zaslúži si naše uznanie.

Darina Pinková je ocenená za dlhoročnú aktívnu, obetavú a tvorivú pedagogickú prácu a za profesionálny a láskavý prístup k deťom.

 

Mgr. Iveta Pellizzolová

Učila v materskej škole, no osud a láska ju zaviali až do Talianska. Vyskúšala si tak aj prácu tlmočníčky, asistentky v zahraničnej firme,

no srdce ju stále ťahalo k deťom. Má dvoch synov, dcérku a pre rodinu by sa rozdala. V zahraničí však stále viac pociťovala túžbu po domove. Vrátila sa na Slovensko, kde si postupne zvykol aj jej manžel Paulo.

Vyštudovala vysokú školu a v MŠ na Sládkovičovej ulici pracuje už

9 rokov. Je učiteľkou srdcom aj dušou.

Veselá, priateľská, má veľký zmysel pre humor a ak niekto potrebuje pomoc, vždy sa na ňu môže obrátiť.

Naša Ivka je okrem iného fanúšikom zdravej výživy a pravidelne nás zásobuje zdravou kvasenou zeleninkou a domácimi vitamínovými zázrakmi jej výroby. Vždy myslí viac na iných ako na seba,

v každom hľadá len to dobré. Je hlboko veriaca a v jej srdci je miesto nielen pre Boha, ale i pre rodinu, priateľov, kolegyne, deti...

a preto Ťa Ivetka máme všetci radi a ocenenie Ti právom patrí.

Mgr. Iveta Pellizzolová je ocenená za pedagogické majstrovstvo a ľudský prístup, ktoré uplatňuje v práci s deťmi  

i v kontakte s rodičmi. 

 

 

Mimoriadne ocenenie – udelené primátorom mesta

 

Zuzana Sykorjaková zo ZUŠ Z.S.Parákovej.

Hovorí sa - čo ti je súdené, ťa neminie... Tvoj osud si ťa nájde...

Takto nejako to zafungovalo aj u Zuzky Sykorjakovej – ona našla hudbu, hudba našla ju... Našťastie pre nás, pretože bez jej osobnostného vkladu – ktorý je plný temperamentu, entuziazmu a empatie

a bez ľudského a nezištného prístupu sa nezaobíde žiadne vystúpenie

školy, ale ani programy mesta, regiónu, súborov, súboríkov …

Vidieť ju všade, s jej neodmysliteľnou súčasťou – husličkami!

Zuzka je odchovankyňou tunajšej ZUŠ-ky – vtedajšej ĽŠU, ktorú absolvovala v šk.r.1979/80. Na Konzervatórium ju napriek jej talentu neprijali – vďaka vtedajšiemu režimu, ktorý netoleroval náboženské zázemie jej rodiny a zmaturovala teda na Strednej priemyselnej škole hutníckej v Banskej Štiavnici. Do žiarskej ZUŠ-ky nastúpila na práve uvoľnené miesto učiteľky hry na husle v šk.r.1996/97 a kvalifikáciu nadobudla popri vyučovaní a venovaní sa trom dcerám - na Konzervatóriu v Topoľčanoch.

Zuzana Sykorjaková dokáže nadchnúť každého, koho má pod svojou taktovkou, či už žiakov školy, bývalých študentov, ale aj dospelých nadšencov pre hudbu, a hlavne pre folklór. Určite aj jej zásluhou dokázal folklórny súbor Hron vstať z popola a naďalej byť súčasťou našej kultúrnej scény v meste Žiar nad Hronom.

Žiaľ, zdravotné komplikácie jej prekazili to, čo miluje najviac –

viesť, hrať a priamo sa zúčastňovať všetkých koncertných vystúpení s jej milovaným  folklórom.

I napriek tomu je obrovským prínosom v našom regióne, ale aj za hranicami mesta či vlasti.

Zuzana Sykorjaková získala Mimoriadne ocenenie za

osobnú angažovanosť v šírení umeleckých hodnôt našich predkov, za prísne a čisté dodržanie tradičných prvkov a postupov a uchovávanie nehmotného kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie.

 

Foto: Dušan Minár


Pridal: Nataška Kategória: Školstvo, Nedeľa 09 apríl 2017 - 23:41:00, Prečítané: 6425x
Zdielaj túto správu: Facebook Čítať / pridať komentár, komentárov: 0
Fotogaléria k správe
Diskusia k správe
Ďalšie novinky vo zvolenej kategórii:

Stredoškolák ponúkol 38 stredných škôl

20.novembra sa v Mestskom kultúrnom centre predstavili desiatky stredných škôl z celého regiónu.

22. ročník Stredoškoláka-príďte si vybrať školu

20.novembra sa v Mestskom kultúrnom centre predstavia desiatky stredných škôl z celého regiónu. Budete si môcť pozrieť čo ponúkajú, porozprávať sa s učiteľmi ale aj so žiakmi a dozvedieť sa všetko, čo chccete a potrebujete vedieť o škole, ktorá vás zaujíma.

Akcia “Buď viditeľný, buď v bezpečí” patrila prvákom

V hlavnej sále Mestského kultúrneho centra sa stretli žiaci prvých ročníkov žiarskych základných škôl.

Technicka škola išla na prázdniny s ocenením

Skončil sa školský rok a odovzdávali sa vysvedčenia a to nielen na základných ale aj stredných školách. Technická škola má za sebou veľmi úspešný rok.

V Kremnici varili žiaci z celého Slovenska

Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím v Kremnici zorganizovala Celoslovenskú súťaž odborných učilíšť v odbore kuchár- práca pri príprave jedál. Boli sme sa pozrieť ako sa im darilo.

V Žiari sa do prvého ročníka zapísalo 225 detí

3.a 4. apríla sa konal zápis do žiarskych základných škôl. Ako zápisy vyzerali a koľko predškolákov sa na jednotlivé školy zapísalo sa teraz pozrieme.

Učiteľ na Jednotku 2018

6. apríla sa v Hlavnej sále uskutočnil 12. ročník Učiteľa na jednotku, tentoraz v téme - Telesná výchova

Tanečný venček deviatakov

V Mestskom kultúrnom centre sa v piatok 24.novembra uskutočnilo slávnostné ukončenie kurzu spoločenských tancov - Venček, ktorý pripravil Tanečno-športový klub STELLA.

Na Stredoškoláka prišlo 38 škôl

Podujatie Stredoškolák, ktoré má žiakom základných škôl pomôcť pri výbere strednej školy, sa v priestoroch Mestského kultúrneho centra konalo už po 21.krát. Organizuje ho Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiari nad Hronom.

Foto: Tanečný venček

V Mestskom kultúrnom centre sa v piatok 24.novembra uskutočnilo slávnostné ukončenie kurzu spoločenských tancov - Venček, ktorý pripravil Tanečno-športový klub STELLA.


ATV je s vami každý deň - informujme sa navzájom

Partneri ATV

© MAJOR Invest inc.
Vyhľadávanie a filter príspevkov
http://www.rmr-stav.sk/
Pohotovosť má lekáreň: Dr. Max ,(v NsP) od 20,00 do 22:30 hod.
Adresa: Sládkovičova 13
Telefón: 045 / 672 33 45
Pohotovosti lekární na ďalšie dni
Obedné menu na dnes zverejnilo:
11 reštaurácií Menu dnes | Zajtra
Odporúčame:
http://www.studiolafemme.sk/
TOP 10
https://www.stranapriamademokracia.sk/
ATV na facebooku
Vaša anketa
Je podľa vás v meste dosť zelene?

ÁNO

NIE

Je mi to jednoPoslané Nataška
Celkom hlasov: 34 Komentáre: 0
Predošlé ankety